Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus, Whiskered Tern)Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus, Whiskered Tern)
Kunszentmiklós, 2013.05.18.

Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus, Whiskered Tern)
Kunszentmiklós, 2013.05.18.

Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus, Whiskered Tern)
Kunszentmiklós, 2013.05.18.